Ansökan & Avgifter

För att ställa ditt barn i kö för en plats på förskolan laddar du ner denna blankett. Om du vill ha blanketten i pappersform finns den att få på förskolan.

Maxtaxans avgiftsnivåer fr.o.m. 2019-01-01

Avgiftens storlek

Avgift utgår per barn med fastställd procentsats av hushållets bruttoinkomst. Avgift betalas under 12 månader per år och utgår med angiven procentsats på hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Avgiftsgrundande inkomst är alla skattepliktiga inkomster. Barn 1 är det yngsta barnet i familjen som har plats i kommunal eller enskild barnomsorg, barn 2 är det näst yngsta barnet osv. Maxtaxa och förskottsinbetalning.

Avgifter för barn 1-2 år.

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst

Barn 1 Barn 2 Barn 3
Vistelsetid / vecka < 15 tim 2 % 1 % 0,6 %
Vistelsetid / vecka > 15 tim 3 % 2 % 1 %
Högsta avgift / månad 1425 kr 950 kr 475 kr

Avgifter för barn 3-5 år

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst

Barn 1 Barn 2 Barn 3
Vistelsetid / vecka Endast allmänförskola 15 tim/vecka Fritt Fritt Fritt
Vistelsetid / vecka Tid utöver allmän fsk 2 % 1 % 0,6 %
Högsta avgift / månad 890 kr 594 kr 297 kr

Allmän förskola

Alla barn har rätt till plats i allmän förskola fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan ingår i den ”vanliga förskolan”. Eftersom den allmänna förskolan är avgiftsfri gäller en reducerad taxa fr. o. m. augusti det år barnet fyller 3 år om barnet har ett omsorgsbehov utöver tiden i allmän förskola.

För vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga erbjuder Vättersnäs förskola 3 dagar/vecka kl 09.00-14.00. Barnet är ledig fredag plus en annan valfri dag.

Fr o m augusti det år barnet fyller 3 år är verksamheten avgiftsfri under dessa 15 timmar (allmän förskola). Barn över 3 år omfattas av allmän förskola. De följer grundskolans verksamhetsår och är därmed lediga alla skollov.

Barn som inte har fyllt 3 år vars vårdnadshavare är föräldraledig eller är arbetssökande har rätt till 15 timmar/vecka även under skolloven. Avgiften baseras på hushållets bruttoinkomst. Dessa regler gäller fr o m augusti 2012.

Inskolning

En inskolningsperiod kan variera i längd, men tar oftast en till två veckor. Förskolan erbjuder ett hembesök som första kontakt. Syftet med besöket är att barnet och vårdnadshavaren ska få träffa ansvarig pedagog i en för dem trygg miljö. Därefter fortsätter inskolningen på förskolan utefter ett inskolningsförslag.

Barnets närvarotid

Det är föräldrarnas arbets-, studie- och restider som ligger till grund för barnets schema. Om ditt barns omsorgsbehov förändras ska nytt schema lämnas in.

Arbetslöshet eller föräldraledighet

Barn till arbetssökande och föräldralediga vårdnadshavare har rätt att få, eller att behålla sin plats på förskolan.

Planeringsdagar

Förskolan har rätt att stänga sin verksamhet under 2 dagar per år för att ge personalen möjlighet att gemensamt planera och utvärdera sin verksamhet. Förskolan meddelar detta minst 8 veckor i förväg.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden på förskolan är 2 månader.